സംഘടന സ്കൂൾ

45.00 30.00

ആദർശം പ്രയോഗവത്കരിക്കുന്ന ശിക്ഷണ പാഠശാലയാണ് സംഘടന സ്കൂൾ. ക്രമപ്രവൃദ്ധമായേ ആദർശവത്കരണം നടക്കൂ. ലോകത്തെ നന്നാക്കാൻ മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തർക്കും നന്നാകാനുള്ള വേദികൂടിയാണ് സംഘടന. എന്ത്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നറിയുന്നത് സംഘടന സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സംഘടന സ്കൂൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X