മുഹമ്മദ് നബി [സ്വ] ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം

480.00 321.00

മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ) ദൈവം മനുഷ്യരിലേക്ക് നിയോഗിച്ച ദൂതന്മാരിൽ അന്തിമൻ. അദ്ദേഹം
ഒരു ഇതിഹാസ കഥാപാത്രമല്ല; ചരിത്രപുരുഷനാണ്.
ലോകത്ത് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റേതു മഹദ് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)യുടെ ചരിത്രം. നബിചരിത്രത്തിലെ ദശാസന്ധികളോരോന്നും ബുദ്ധിപരമായും പശ്ചാത്തല വിവരണത്തോടുകൂടിയും ഹൃദ്യമായവതരിപ്പിച്ച ഈ കൃതി മലയാളിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവും.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുഹമ്മദ് നബി [സ്വ] ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X