ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളും

45.00 20.00

ഡോക്ടറോ മരുന്നോ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് എത്രയോ ജീവനുകളെ രക്ഷിക്കാനുതകും. പക്ഷേ, ഈ അറിവിന്‍റെ അഭാവം ഗുരുതരമായ അനേകം പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിച്ച കൈപ്പുസ്തകമാണ്. ഓരോ വീട്ടിലും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണ്ട കൃതിയാണിത്.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X