പ്രപഞ്ചവിസ്മയം ദിവ്യ സൂക്തങ്ങളിൽ

100.00 50.00

പ്രപഞ്ചം നിറയെ പരിലസിക്കുന്ന അവര്‍ണനീയമായ വിസ്മയങ്ങളുടെ ചെപ്പുതുറക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ. ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയതും കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്നതുമായ ഭൗതിക യാഥാർഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ഖുർആൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. ആ അത്ഭുത കലവറ സ്രഷ്ടാവിലുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢീകരിക്കുകയും മനുഷ്യരെ വിനയാന്വിതരാക്കുകയും ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഖുർആൻ ശാസ്ത്ര ചിന്തകളുടെ സമാഹാരം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രപഞ്ചവിസ്മയം ദിവ്യ സൂക്തങ്ങളിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X