ആഗോളവത്കരണത്തിന്‍റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ

30.00 20.00

ആഗോളവത്കരണത്തിന് ഒട്ടനവധി മുഖങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് മനുഷ്യന് ആശയും പ്രതീക്ഷയും നല്കുന്നവയും ചിലത് മനുഷ്യ വിരുദ്ധവുമാണ്.ആഗോളവത്കരണത്തെ കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി വികസന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും സാമാന്യമായ ഒരു ധാരണ വായനക്കാരിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണീ പുസ്തകം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആഗോളവത്കരണത്തിന്‍റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X